top of page
 • Forfatterens bildeASW Bygg Gruppen

BYGGEHJELPEN: Parketten knirker! Byggmesteren gir oss innsikt

Oppdatert: 8. sep. 2023

Parketten knirker! Hjelp! Noen ganger kan knirk være forårsaket av monteringsfeil, men i de fleste tilfellene skyldes lyd i parketten helt naturlige forklaringer, skriver fagsjef Nils Jørgen Brodin - Byggmesterforbundet - til Byggmesteren.

 
gulvlegging aswb, oppussing, nytt gulv
Gulvlegging er ikke bare bare - men det er viktig å forstå de naturlige krefter som virker inn

Parketten knirker! Det er ikke så rent sjeldent vi får denne typen henvendelser, og det er naturligvis ikke alltid like greit å forstå eller angripe - hverken for kunden eller oss. Nils Jørgen Brodin, fagsjef bygningsfysikk i Byggmesterforbundet gir oss god innsikt gjennom artikkel publisert i Byggmesteren denne uken.


Knirk i parkett

Enkelte huseiere opplever knirk og lyd i parkettgulv som såpass generende at de reklamerer på arbeidet. Noen ganger kan knirk være forårsaket av monteringsfeil, men i de fleste tilfellene skyldes lyd i parketten helt naturlige forklaringer, skriver fagsjef Nils Jørgen Brodin.


Parkettgulv legges som regel på et trinnlyddempende underlag slik at det skal være behagelig å gå på. Dette medfører bevegelser i parketten som igjen vil kunne medføre lyd.byggmesterforbundet
Nils Jørgen Brodin, Byggmesterforbundet

Dagens parkettprodukter har i hovedsak systemer hvor de klikkes sammen uten limte sammenføyninger mellom bordene. Limte sammenføyninger som ble benyttet tidligere er mindre utsatt for bevegelser mellom bordene. Dette er nok en av forklaringen på at flere opplever lyder fra parketten i dag.


En annen årsak til lyd er variasjoner i luftfuktigheten i rommet hvor parketten ligger. Parkett er et hygroskopisk materiale som vil utvide seg eller krympe i forhold til luftfuktigheten hvor rommet ligger. I Norge har vi forholdsvis store årstidsvariasjoner i luftas fuktinnhold. Ved temperaturer rundt 0 grader celsius vil utelufta kun inneholde ca 4 gram vann pr m3.


Når denne lufta tas inn i rommet og varmes opp til 22 grader, vil fuktigheten være ca 20% RF (relativ fuktighet) før vi tilfører fuktighet ved bruk av rommet. Dagens krav til luftskifte i teknisk forskrift medfører at det meste av den fuktigheten vi produserer blir transportert ut via ventilasjonen og dermed lite fukttilførsel til innelufta.


Enda tørrere blir det hvis parketten i tillegg er lagt på et gulv med varme. Med en overflate på 27grader, vil luftfuktigheten der parketten ligger ligge på rundt 15%RF og her blir det enda mindre fukttilførsel ved bruk av rommet.


Tradisjonelt skal normal inneluft ligge på mellom 40 og 60 %, og parketten vi kjøper i dag er tørket ned til rundt 7,5%VK (vektprosent) som vil være i likevekt med en luftfuktighet på 30%RF. Hvis parketten ligger i et rom med 18% RF vil likevektsfuktigheten ligge på ca 5% VK

De fleste parkettleverandørene har angitt i FDV dokumentasjonen at luftfuktigheten der parketten ligger må være over 30%RF


Heltreparketter har størst fuktbevegelse, men også lamellparkett er utsatt for fuktbevegelse. Treteknisk anslår krymp i en flersjiktsparkett til ca 1/3 av heltre i samme treslag på tvers av fibrene og omtrent den samme som for heltre i lengderetningen. For en flerskjikts eikeparkett vil dette medføre en fuktbevegelse på tvers av parkettstavene på 0,7mm/m pr % trefuktighet.


Et lite eksempel

Parkettgulv lagt i et rom med gulvvarme og 5,0 meter bredde og hvor luftfuktigheten ved gulvet er 18% (som har likevektsfuktighet på 5%VK). Parketten holdt 7,5%VK ved montering.

 • Krymp i parketten blir da (0,7×2,5×5) = 8,75mm. Tilsvarende utvidelse andre veien får vi om sommeren når den relative fuktigheten i rommet kanskje er 50% RF (og gulvvarmen er avslått). Parketten vil altså få en total bevegelse på 17,5mm. Dette gir spenninger i parketten som igjen kan medføre lyd.

I tillegg til at denne fuktbevegelsen gir spenninger og lyd, vil mange også oppleve at parketten krymper ut fra fotlisten.


I dag er det lite systemer for regulering av fuktinnhold i boliger. Ventilasjonssystemer kan leveres med behovstyring, men som følge av kravet til luftskifte og fare for kondensering i ventilasjonssystemet er disse i hovedsak designet for å sikre mot for høy luftfuktighet og sikrer ikke mot for lav luftfuktighet.


gulvlegging, aswb, tømrer
ASWB tømrer godt igang med parkett-legging

Hvordan kan vi så redusere problemer med knrik?

 • Les alltid monteringsveiledning og produktdokumentasjon for parketten. Sjekk at parketten er anbefalt for valgte underlag. Dette gjelder spesielt hvis det er lagt gulvvarme.

 • Sørg for en god kontroll av underlaget før legging. Kontroller at undergulvsplater er lagt korrekt og at det ikke er knirkelyder i underlaget.

 • Kontrollerer alltid planheten på underlaget med rettholt og kile før montering av parketten. Parkettleverandørene stiller spesifikke krav til planhetstoleranse.

 • Noter registrerte planhetsavvik på en tegning som signeres og dateres. Planhet i et underlag vil endre seg med normale setninger og krymp etter montering, og spørsmålet om hvor plant underlaget var ved montering vil ofte bli stilt ved en reklamasjon.

 • Sørg også for å ha en dokumentasjon på målt fuktinnhold i rommet og i underlaget før legging. Det siste er spesielt viktig der parketten legges på underlag av betong. Husk alltid dampsperre mellom parkett og betongundelag.

 • Vær nøye med å klimatisere både rommet og parketten før legging. Rommet bør ha normal innetemperatur og luftfuktighet. Parkettpakkene bør ligge i rommet et par dager for klimatisering.

 • Sjekk at trinnlydunderlaget har tilstrekkelig fasthet i forhold til valgte parkettprodukt.

 • Følg parkettleverandørens anvisning om krav til avstand mot vegger og velg fotlist som er stor nok til å ta opp fuktbevegelsen.

 • Sørg for at parketten ligger fritt og ikke låses under vegger, innredninger eller andre tunge gjenstander.

 • Selv om monteringsveiledninger følges til punkt og prikke så vil det altså allikevel kunne oppstå lyd fra parketten. Dette bringer oss over på forventningsstyring. Kunden bør få skriftlig informasjon om muligheter for lyd fra parketten når gulvoverflate skal velges. Mange parkettleverandører informerer om at noe lyd fra parketten er påregnelig og helt normalt i sin produktdokumentasjon / FDV.


Ta kontakt så bistår vi

Som artikkelen belyser, er det gjerne naturlige årsaker til knirk i parkett og gulv. Dette handler til en viss grad om å forstå mateiralene vi omgir oss med, samt å velge å leve i haromi med dette. Kunnskap og forståelse hjelper oss gjerne å akseptere dette.


Har du spørsmål eller behov for at noen ser nærmere på ditt gulv - eller din knirk - ta gjerne kontakt med oss, så vil vi bistå etter beste evne!


Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende befaring, eller en god prat om nettopp ditt prosjekt. Vi deler gjerne gode tips og råd i denne forbindelse, være seg gulv eller annet dere må tenke på.


Velg ASW!"ASWByggehjelpen: gode råd og innspill til hvordan du bygger dine verdier"Siste innlegg

Se alle

Kommentit


Kommentointi on poistettu käytöstä.
bottom of page